AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülmekte olan zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokulları,

b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

c) Hazırlık Eğitimi: Bir yükseköğretim kurumunda verilen hazırlık eğitimini,

ç) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

d) Müdür: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,  

g) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin seviyelerini tespit etmek için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,

ğ)  Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini, 

h) Yabancı Diller Yüksekokulu: Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ı) Yeterlilik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi ya da hazırlık eğitimini başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavı,

i) YSGD: Yıl Sonu Genel Değerlendirmeyi,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

k) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Kayıt, Sınav ve Değerlendirme

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı ile ilgili genel esaslar

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının açılmasına ilişkin öneri; ilgili birimin talebi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun görüşü, Senatonun kararı uyarınca YÖK Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının amacı

MADDE 6 – (1) Öğrencilere, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin (okuma, anlama, yazma, konuşma gibi) temel kurallarını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini kazandırmak, seminer ve tartışmalara etkin olarak katılabilme ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeteneğini kazandırmaktır.

Kayıt yaptırma

MADDE 7 – (1) Öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için kaydını yeniletmesi, öğrenim ücreti ve/veya katkı payını ödemesi gerekir. Süresi içinde bu koşulları yerine getirmeyenler ve mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem içinde kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Sınavlar

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı boyunca her yarıyılda en az iki ara sınav, öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için ara sınavlara ek olarak kısa süreli bilgi yoklama sınavları, birinci ve ikinci yarıyılın sonunda yarıyıl sonu sınavları yapılır. Bilgi yoklama sınavları haberli veya habersiz şekilde dersi yürüten öğretim elemanı tarafından uygulanır. Ara sınavların ve yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri öğrencilere öğretim yılının başında bildirilir. Diğer taraftan, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı sonunda gerçekleştirilen yeterlilik sınavı için bütünleme sınavı yapılmaz.

(2) Sınavlar sadece yazılı, sadece sözlü veya yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Bunların dışında, öğretim elemanları kanaat notlarını verirken ödev, proje, sunum gibi ölçme araçlarıyla öğrenciyi değerlendirebilir.

(3) Senato tarafından onaylanan akademik takvim çerçevesi içinde; ara sınavların, dönem sınavının ve yılsonu genel sınavının yapılacağı tarihler ve nasıl (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) yapılacakları yarıyılın başlangıcını takip eden günler içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenip, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere duyurulur.

Sınavlara itiraz

MADDE 9 – (1) Yüksekokulda yapılan sınav notuna itirazlar, notların duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde, Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar müdürlük tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Mazeret sınavı

MADDE 10 – (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınavlarına katılamayan ve sınavdan sonraki beş gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı sadece ara sınavlar için mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavı için uygun bir tarih, sınıf ve saat ilgili birim tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Bu tarih, yer ve saatte hazır bulunmayan öğrenciler için yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Ayrıca, yeterlilik, seviye belirleme, yarıyıl sonu, bilgi yoklama sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazeretlerini kanıtlamaları ve bunun da Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Bu durumdaki öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra hazırlık sınıfına devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak yeterlilik sınavına girerler.

Eğitim süresi

MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı bir yıldır ve bu süre, ön lisans ve lisans programlarında öngörülen eğitim-öğretim sürelerine dâhil değildir.

Haftalık ders süresi

MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında haftalık ders saati, tüm düzeyler için 20 saatten az olamaz.

Başarının belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin güz ve bahar yarıyılı için yarıyıl sonu değerlendirme (YSD) notu, o yarıyıl içinde verilen bilgi yoklama sınavlarının ortalamasının % 20'si, ara sınavların ortalamasının % 40'ı, yarıyıl sonu sınavının % 20'si ve kanaat notlarının ortalamasının % 20'si toplanarak hesaplanır. Kanaat notu, o sınıfa giren öğretim elemanlarının belirli bir periyod sonunda (haftalık/aylık) öğrencinin derslere devamını, derslerdeki etkinliğini, ödev ve projelerdeki başarılarını dikkate alarak verdikleri notlardır. Hazırlık sınıfı YSGD notu hesaplanırken, öğrencinin güz ve bahar yarıyıllarının sonunda almış olduğu YSD notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Çıkan sonuç 0-59 puan arasında ise öğrenciye YZ harf notu, 60-100 puan arası ise YT harf notu verilir. YSGD notu YZ harf notu olan öğrenciler, isteklerine bağlı olarak yaz okulu kapsamındaki yabancı dil destek sınıfına devam eder ve bir sonraki öğretim yılının başında yapılacak yeterlilik sınavına yeni kayıt olacak öğrencilerle birlikte girebilir. YSGD notu YT harf notu olan öğrenciler ise, öğretim yılı sonundaki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. Hazırlık sınıfına devam edip, yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin sadece bir defaya mahsus olmak üzere hazırlık programı sonrası yapılan ilk yeterlilik sınavında notları hesaplanırken, YSGD notlarının % 30'u ile yeterlilik sınavından aldığı notun %70'i toplanır ve çıkan sonuç yeterlilik sınavı notu olarak belirlenir. Yeterlilik sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. Buna göre 60 puanın altındaki notlar başarısız kabul edilir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

              Başarı Notu                        Katsayı Karşılığı                                 Yüzde Karşılığı

                        AA                                               4,00                                                      90-100

                        BA                                               3,50                                                        85-89

                        BB                                               3,00                                                        75-84

                        CB                                               2,50                                                        70-74

                        CC                                               2,00                                                        60-69

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında başarı ve başarısızlık

MADDE 15 – (1) Hazırlık sınıfı yılsonu yeterlilik sınavından 60 ve üstü puan alan öğrenciler, kaydoldukları bölümlerinde öğrenimlerine başlar. Kendilerine yabancı dil yeterlilik sınavı başarı belgeleri verilir.

(2) Hazırlık sınıfı sonunda YZ harf notu alıp hazırlık sınıfı yılsonu yeterlilik sınavına girmeye hak kazanamayan öğrenciler ise, isteklerine bağlı olarak yabancı dil seviyelerini geliştirmek için yaz okulu kapsamında açılacak yabancı dil destek sınıfına devam edebilir. Yabancı dil destek sınıfı süresince yapılacak ölçme değerlendirme faaliyetleri öğrencinin bir sonraki öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilerle birlikte gireceği yeterlilik sınavı başarı puanını etkilemez.

 

 

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı

MADDE 16 – (1) Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az yüzde 30’unu bir yabancı dille yapan birimlerde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlilik ve Seviye Belirleme

Zorunlu yabancı dil sınıfı eğitim programında yeterlilik ve seviye belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf tutulurlar:

a) Ortaöğretiminin son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,

b) ÖSYM ve YÖK tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan 60 puana karşılık gelen puana sahip olanlar,

c) Başka bir üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında öğrenim görmüş ya da hazırlık sınıfı muafiyet sınavına girmiş ve başarılı olmuş öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını başarı ile tamamladığını belgeleyenler.

Yabancı dil başarı belgeleri

MADDE 18 – (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlardan alınan puanlar ÖSYM’nin belirttiği süreler dâhilinde geçerlidir. Ayrıca, üzerinde geçerlik tarihi olmayan yabancı dil belgeleri dikkate alınmaz.

Yeterlilik ve seviye belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olmak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler ve daha önceki yıllarda başarısız olan öğrenciler ile Üniversite içi veya dışından hazırlık programı uygulanan bölümlere yatay geçiş yapan, dikey geçiş yapan veya ikinci ana dal, yan dal programına başvuran öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında açılan yeterlilik sınavına girerler.

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavına giren ve 100 tam puan üzerinden en az 60 alan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olurlar ve yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlarlar. Talep ettikleri takdirde, kendilerine bu programdan muaf olduklarını gösteren bir belge verilir.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve yeterlilik sınavına girerek 60’tan az puan alan öğrenciler; yeterlilik sınavından almış oldukları puanlara göre uygun düzeylerdeki yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programlarına yerleştirilirler ve bir yıl boyunca hazırlık sınıfı eğitim programlarına devam ederler. Bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı sonucunda başarılı olan öğrencilere talep ettikleri takdirde başarılı olduklarını gösteren bir belge verilir.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından başarılı sayılmak isteyen öğrenciler bir yıllık eğitim sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bahar yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavdan en az 60 puan alarak başarılı olan öğrenciler, yerleştirildikleri lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

(5) Öğrencilerin YSGD (Yıl Sonu Genel Değerlendirme) notu en az 90 puan olması durumunda, bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavına girmeden hazırlık sınıfı eğitim programından başarılı sayılır. 

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bir yıllık bir eğitim programı olup, azami öğrenim süresi iki yıldır. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında yükseköğretim kurumu senatosunun belirlediği puanla başarılı olamayan veya yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına kayıt yaptırarak bir yıllık devam koşulunu yerine getiren bir öğrenci ikinci yıl yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam edebilir, ancak başarısız olan bir öğrenci yerleştirildiği lisans programına başlayamaz.

(7) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlamaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin yerleştikleri programla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler;

a) Öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

b) Eşdeğer bir program bulunmaması halinde ve talep etmeleri durumunda; ÖSYM Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler. Bu durumda kayıt yaptırdıkları yıl itibarıyla Üniversiteye giriş puanının, yerleştirilecekleri programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması şarttır. 

c) Ayrıca üç yıl içinde yararlanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilen öğrenciler, yıl içi veya yılsonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara girerler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Program, Eğitim Süresi ve Kayıt

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi programı

MADDE 20 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam etmek isteyen öğrenciler, ön kayıt sisteminde yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına yerleştirilmek istediklerini beyan ederler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim programına devam edecek öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından güz yarıyılı başında düzenlenen yeterlilik sınavına sadece düzeylerinin belirlenmesi amacıyla girerler. Sınava girmeyen öğrenciler, okul yönetiminin belirlediği bir sınıfta eğitimlerine devam ederler. Bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının sonunda başarılı olanlara başarı belgesi verilir.

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim süresi

MADDE 21 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının süresi bir yıldır. Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfı eğitim programına devam edemezler.

 

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine kayıt

MADDE 22 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına başlayan öğrenciler, fakülte ve yüksekokulların ders ekleme ve silme haftası içinde yabancı dil hazırlık sınıfından ayrılmak isteyebilirler veya bu dönem öncesinde istekte bulunmamış ise yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak için başvuruda bulunabilirler. Ancak, bahsi geçen dönem haricinde hiçbir öğrenci isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından ayrılamaz ve bu programa kayıt yaptıramaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında devam durumu

MADDE 23 – (1) Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında devam zorunluluğu yüzde 85’tir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında okuyan öğrenciler devamsızlık sınırını aşar ve devamsızlıktan kalırlarsa yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavına giremezler. Ancak, güz yarıyılı başında yapılan yeterlilik sınavına girebilirler. Başarısız olan öğrenciler sene tekrarı yaparlar. Devamsızlık süresi akademik dönem başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Devamsızlık sayısı ek kontenjan ve DGS gibi farklı tipteki öğrenciler için farklılık gösterebilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında olan öğrenciler devamsızlıktan kalırlarsa sene tekrarı yapmazlar ama bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavına giremezler. Bu öğrenciler güz yarıyılı başında yapılan yeterlilik sınavına girebilirler. Başarılı olanlara yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını başarıyla tamamladığına dair bir belge verilir. Ancak ister başarılı olsun ister olmasın bu öğrenciler fakültelerinde eğitimlerine devam ederler.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıflarında devamsızlık sınırını aşan öğrencilere devamsız duruma düştüğünü ifade eden yazılı bir belge tebliğ edilir. Öğretim yılı içinde devamsızlıktan kaldığı tarihten itibaren öğrenci derslere girmeyi istese bile derslere veya sınava giremez. Yine aynı şekilde, bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlilik sınavına giremezler. Bu öğrenciler güz yarıyılı başında yapılan yeterlilik sınavına girebilirler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 2/5/2005 tarihli ve 25803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

14 Şubat 2017, Salı 10239 kez görüntülendi