EKONOMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İNGİLİZCE – TÜRKÇE          

HAZIRLAYAN: YRD.DOÇ.DR. ABDULLAH KESKİN

Öğrencilere Not:

Bu sözlük İktisadi ve İdari Bilimler’de İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve UTF öğrencilerinin lisans dönemlerinde alacakları İngilizce alan derslerinde başarılarına katkı sağlayacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin yaz döneminde bu çalışmadaki kelime ve ifadeleri mutlaka ezberlemelerini  istiyor ve bunun çok faydasını göreceklerini  belirtmek istiyorum.

Bu sözlük zaman zaman yeni ilavelerle güncellenecektir. Bilgisayardan indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

İktisadi ve İdari Bilimler’de buluşmak ümidiyle…

Yrd.Doç.Dr. Abdullah KESKİN

İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

Güncelleme 26.05.2011

 

A

Accelerator: Hızlandıran

Acceptance Letter: Kabul Mektubu

Acceptance: Kabul

Account: Hesap

Accountant: Muhasebeci

Accounting Cost: Muhasebe Maliyeti, Açık Maliyet

Accounting Profit: Muhasebe Kârı

Accounting: Muhasebe

Add: Reklam

Advalorem Tax: Advalorem Vergi

Advertising: Reklam

Aggregate Demand: Toplam Talep

Aggregate Supply: Toplam Arz

Agriculture: Tarım

Air Pollution: Hava Kirliliği

Amortization: Amortisman

Annuity: Anüite

Anticipation: Beklenti

Antitrust: Antitröst

Appreciation: Değerlenme

Arbitrage: Arbitraj

Asset: Varlık

Association: Birlik, Sendika

Attorney: Avukat

Auction: Müzayede

Autocorrelation: Otokorelasyon

Auto-financing: İçeriden Finansman

Automation: Otomasyon

Average Cost: Ortalama Maliyet

Average Fixed Cost: Ortalama Sabit Maliyet

Average Propensity to Concume: Ortalama Tüketim Eğilimi

Average Propensity to Save: Ortalama Tasarruf Eğilimi

Average Revenue: Ortalama Gelir

Average Total Cost: Ortalama Toplam Maliyet

Average Variable Cost: Ortalama Değişken Maliyet

Average: Ortalama

 

B

Bad Check: Karşılıksız Çek

Bail: Kefalet

Balance Sheet: Ödemeler Dengesi

Balanced Budget Multiplier: Denk Bütçe Çarpanı

Balanced Budget: Denk Bütçe

Bank Check: Banka Çeki

Bank Money: Banka Parası

Bank: Banka

Banker: Banker

Banking Activities: Banka Faaliyetleri

Banking Facilities: Banka Hizmetleri

Banking Panic: Banka Paniği

Banking Sector: Banka Sektörü

Banknote: Banknot, Kağıt Para

Banknote: Kağıt Para

Bankruptcy: İflas

Bargaining Power: Pazarlık Gücü

Bargaining: Pazarlık

Barter Economy: Takas Ekonomisi, Trampa Ekonomisi, Mübadele Ekonomisi

Barter: Trampa, Takas, Mübadele

Basic Interest: Basit Faiz

Bear Market: Düşen Piyasa

Bill: Bono, Senet

Bimetalism: Çift Metal Para Sistemi

Black Market: Karaborsa

Bond Market: Tahvil Piyasası

Bond: Tahvil

Borrower: Borç Alan

Borrower: Borç Alan Kişi

Bottleneck: Darboğaz

Brand-name: Marka

Bribe: Rüşvet

Bribery: Rüşvetçilik

Bribe-taker: Rüşvet Alan

Broker: Simsar, Komisyoncu

Budget Deficit: Bütçe Açığı

Budget Surplus: Bütçe Fazlası

Budget: Bütçe

Bull Market: Yükselen Piyasa

Business Cycles: Konjoktürel Dalgalanmalar

Business: İş

By-product: Yan Ürün

 

C

Capital Account: Sermaye Hesabı

Capital Flow: Sermaye Akışı

Capital Inflow: Sermaye Girişi

Capital Market: Sermaye Piyasası

Capital Outflow: Sermaye Çıkışı

Capital: Sermaye

Capitalism: Kapitalizm

Capitalist System: Kapitalist Sistem

Capitalist: Kapitalist

Cartel: Kartel

Cash: Nakit Para

Central Bank: Merkez Bankası

Central Planning: Merkezi Planlama

Certificate: Sertifika

Ceteris Paribus: Diğer Koşullar Değişmezken

Chamber of Commerce: Ticaret Odası

Chamber of Industry: Sanayi Odası

Choise: Seçim

Civilization: Uygarlık, Medeniyet

Clearing House: Takas Odası

Clearing: Takas, Kliring

Climate Change: İklim Değişikliği

Coin: Metal Para

Collective Bargaining: Toplu Pazarlık

Commerce: Ticaret

Commercial Bill: Finansman Bonosu, Ticari Senet

Commercial Policy: Ticaret Politikası

Commercial Treaty: Ticari Anlaşma

Commission: Komisyon

Commodity: Mal, Emtia

Communism: Komünizm

Communist System: Komunist Sistem

Company: Şirket

Comparative Static Equilibrium Analysis: Karşılaştırmalı Statik Denge Analizi

Competition: Rekabet

Competitive Market: Tam Rekabet Piyasası

Complementary Goods: Tamamlayıcı Mallar

Compound Interest: Bileşik Faiz

Confederation: Konfederasyon

Consolidated Budget: Konsolide Bütçe

Consolidated Budget: Konsolide Bütçe

Consolidation: Konsolidasyon

Constitution: Anayasa

Consumer Price Index (CPI): Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Consumer Surplus: Tüketici Artığı

Consumer: Tüketici

Consumption: Tüketim

Contract: Sözleşme

Contraction: Daralma

Contractionary Fiscal Policy: Daraltıcı Maliye Politikası

Contractionary Monetary Policy: Daraltıcı Para Politikası

Corporation: Şirket

Cost Push Inflation: Maliyet İtişli Enflasyon

Cost, Insuarence, Freight (CIF): Maliyet, Sigorta, Navlun Dahil Fiyat

Cost: Maliyet

Credit: Kredi

Creditor: Borç Veren

Currency: Bozukluk Para, Metal Para

Current Account: Cari Hesap

Current Price: Cari Fiyat

Current Value: Cari Değer

Customer Satisfaction: Müşteri Memnuniyeti

Customer: Müşteri

Customs Duty: Gümrük Resmi

Customs Free: Gümrükten Muaf

Customs: Gümrük

Cyclical Unemployment: Konjonktürel İşsizlik, Devrevi İşsizlik

 

D

Dealer: Satıcı, Aracı

Debt Finance: Borçlanarak Finansman

Debt: Borç

Debt: Borç

Debtor: Borçlu

Deficit : Açık

Deficit Financing: Açık Finansmanı

Deflation: Deflasyon

Deflator: Deflatör

Delivery: Teslim

Demand Curve: Talep Eğrisi

Demand Deposit: Vadesiz Mevduat

Demand for Money: Para Talebi

Demand Law: Talep Kanunu

Demand Price: Talep Fiyatı

Demand Pull Inflation: Talep Çekişli Enflasyon

Demand: Talep

Democracy: Demokrasi

Demography: Demokrafi

Dependent Variable: Bağımlı Değişken

Deposit: Depozit

Depreciation: Yıpranma, Değer Kaybı

Depression: Depresyon

Derived Demand: Türev Talep

Devaluation: Devalüasyon

Developed Country: Kalkınmış Ülke

Developing Country: Kalkınmakta Olan Ülke

Development Bank: Kalkınma Bankası

Development Economics: Kalkınma Ekonomisi

Diminishing Marginal Utility: Azalan Marjinal Fayda

Direct Tax: Dolaysız Vergi, Vasıtasız Vergi

Dirty Floating Exchange Rate System: Kirli Dalgalı Döviz Kuru Sistemi

Discount Rate: İskonto Oranı

Diseconomies of Scale: Negatif Ölçek Ekonomileri

Disposable Personel Income: Harcanabilir Kişisel Gelir

Distribution: Dağılım

Dividend Distribution: Kâr Payı Dağıtımı

Dividend: Temettü

Divident Coupon: Temettü Kuponu

Division of Labor: İşbölümü

Domestic Assets: İç Varlıklar

Domestic Currency: Ülke Parası

Domestic Terms of Trade: İç Ticaret Hadleri

Due Date: Vade Tarihi

Due: Vade

Durable Goods: Dayanıklı Mallar

Duty Free: Gümrükten Muaf

Dynamic Analysis: Dinamik Analiz

 

 

E

Economic Cost: Ekonomik Maliyet

Economic Crisis: Ekonomik Kriz

Economic Development: Ekonomik Kalkınma

Economic Efficiency: Ekonomik Etkinlik

Economic Growth Rate: Ekonomik Büyüme Oranı

Economic Growth: Ekonomik Büyüme

Economic Profit: Ekonomik Kâr

Economic Rent: Economik Rant

Economic Rights: Ekonomik Haklar

Economic Sector: Ekonomik Sektör

Economies of Scale: Pozitif Ölçek Ekonomileri

Economist: Ekonomist

Economy: Ekonomi

Effective Demand: Efektif Talep

Effective Exchange Rate: Efektif Döviz Kuru

Efficiency: Etkinlik

Elastic: Esnek

Elasticity: Esneklik

Election: Seçim

Electricity: Elektrik

Electronic Funds Transfer (EFT): Elektronik Fon Transferi

Emission:  Emisyon

Employer Association: İşveren Sendikası

Employment: İstihdam

Endogenous Variable: İçsel Değişken, Bağımlı Değişken

Endorsed: Ciro Edilmiş

Endorsement: Ciro

Energy: Enerji

Entrepreneurship: Girişimci

Environment: Çevre

Environmental Pollution: Çevre Kirliliği

Equilibrium Interest Rate: Denge Faiz Oranı

Equilibrium Level of Income: Denge Gelir Düzeyi

Equilibrium Price: Denge Fiyatı

Equilibrium: Denge

Equity Finance: Hisse Satışı Yoluyla Finansman

Equity: Hisse Senedi

Errors and Omissions: Net Hata ve Noksan

Euro Market: Avro Piyasası

Euro: Avro

European Currency Unit (ECU): Avrupa Para Birimi

European Economic Community (EEC): Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

European Free Trade Association (EFTA): Avrupa Serbest Ticaret Birliği

European Monetary System (EMS): Avrupa Para Sistemi

European Monetary Union (EMU) Avrupa Para Birliği

Ex-ante: Öngörülen

Excess Capacity: Atıl Kapasite

Excess Demand: Talep Fazlası

Excess Reserve: Atıl Rezerv, Rezerv Fazlası

Excess Supply: Arz Fazlası

Exchange Rate: Döviz Kuru

Exchange: Döviz, Kambiyo

Excise Tax: Tüketim Vergisi

Execution: İcra

Exempt from Tax: Vergiden Muaf

Exogenous Variable: Dışsal Değişken, Bağımsız Değişken

Expansion Path: Genişleme Yolu

Expectation: Beklenti

Expected Rate of Inflation: Beklenen Enflasyon Oranı

Expected Rate of Interest: Beklenen Faiz Oranı

Expected Value: Beklenen Değer

Expenditure Tax: Tüketim Vergisi, Harcama Vergisi

Expensionary Fiscal Policy: Genişletici Maliye Politikası

Expensionary Monetary Policy: Genişletici Para Politikası

Explained Variable: Açıklanan Değişken

Explanatory Variable: Açıklayıcı Değişken

Explicit Costs: Açık Maliyetler, Muhasebe Maliyetleri

Export: İhracat

Ex-post: Gerçekleşen

Expropriation: Kamulaştırma

External Deficit: Dış Açık

Externalities: Dışsallıklar

 

F

Fabric: Fabrika

Face Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Factors of Production: Üretim Faktörleri

Fee: Harç

Fiat Money: Fiat Para, İtibari Para

Fifty Fifty: Yüzde Elli Yüzde Elli

Final Goods: Nihai Mallar

Financial Assets: Mali Varlıklar

Financial Capital: Nakit Sermaye

Financial Crisis: Finansal Kriz

Financial Institutions: Mali Kuruluşlar

Financial Markets: Mali Piyasalar

Financial Sector: Mali Sektör

Financial System: Mali Sistem

Firm: Firma

Fiscal Policy: Maliye Politikası

Fixed Costs: Sabit Maliyetler

Fixed Exchange Rate System: Sabit Döviz Kuru Rejimi

Flexible Exchange Rate System: Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi

Floating Exchange Rate System: Dalgalı (Esnek) Döviz Kuru Sistemi

Forecasting: Öngörü, Tahmin

Foreign Assets: Dış Varlıklar

Foreign Bank: Yabancı Banka

Foreign Currency: Döviz

Foreign Exchange Account: Döviz Tevdiat Hesabı

Foreign Exchange Reserve: Döviz Reservi

Foreign Exchange: Döviz

Foreign Liabilities: Dış Yükümlülükler

Foreign Trade Deficit: Dış Ticaret Açığı

Free Competition Market: Serbest Rekabet Piyasası

Free Economic Enterprise: Serbest Girişim

Free Goods: Serbest Mallar

Free On Board (FOB): Güvertede Teslim Fiyatı

Free Trade Area: Serbest Ticaret Bölgesi

Frictional Unemployment: Geçici İşsizlik, Friksiyonel İşsizlik

Full Employment: Tam İstihdam

Function: Fonksiyon

Fund: Fon

Future Value: Gelecekteki Değer

 

G

Game Theory: Oyun Teorisi

General Budget: Genel Bütçe

Global Warming: Küresel Isınma

Globalization: Küreselleşme

Gold Bullion Standard: Altın Külçe Standardı

Gold Bullion System: Altın Külçe Sistemi

Gold Exchange Standard: Altın Kambiyo Standardı

Gold Exchange System: Altın Kambiyo Sistemi

Gold Reserve: Altın Rezervi

Gold Species Standard: Altın Sikke Standardı

Gold Standard: Altın Standardı

Gold: Altın

Good: Mal

Goods and Services: Mallar ve Hizmetler

Government Bond: Devlet Tahvili

Government Investment: Kamu Yatırımı

Government Policy: Hükümet Politikası

Government: Hükümet

Gross Domestic Product (GDP): Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

Gross National Product (GNP): Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Growth Rate: Büyüme Oranı

Growth: Büyüme

Guarantee: Garanti

Guarantor: Kefil

Guaranty: Garanti

 

H

Hard Currency: Sağlam Para

Hedging: Riski Aktarma, Riske Karşı Korunma

High Powered Money: Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para

Hoarding: Gömüleme, İddihar

Household Income: Hanehalkı Geliri

Households: Hanehalkları

Human Capital: Beşeri Sermaye

Hyperinflation: Hiperenflasyon

Hypothecation: İpotek

 

I

Illegal: Yasal Olmayan, İllegal

Imperfect Competition: Eksik Rekabet

Implicit Costs: Örtülü Maliyetler

Import Quota: İthalat Kotası

Import: İthalat

In Advance: Peşin

Incentive: Teşvik

Income Distribution: Gelir Dağılımı

Income Effect: Gelir Etkisi

Income Elasticity: Gelir Esnekliği

Income: Gelir

Indebtedness: Borçluluk

Independent Variable: Bağımsız Değişken

Index: Endeks

Indicator: Gösterge

Indifference Curve: Farksızlık Eğrisi

Indirect Tax: Dolaylı Vergi, Vasıtalı Vergi

Individuals: Bireyler

Induced Investment: Uyarılmış Yatırım

Industrial Relations: Endüstriyel İlişkiler

Industry: Endüstri

Inelastic: Esnek Olmayan

Infant Industry: Bebek Endüstri

Inferior Goods: Düşük Mallar

Inflation Rate: Enflasyon Oranı

Inflation: Enflasyon

Infrastructure: Altyapı

Initial Capital: Başlangıç Sermayesi

Innovation: İcat

Input: Girdi

Insolvency: İflas

Installment: Taksit

Insurance Policy: Sigorta Poliçesi

Insurance Premium: Sigorta Primi

Insurance: Sigorta

Interbank Interest Rate: Bankalar Arası Faiz Oranı

Interbank: Bankalar arası

Interest Coupon: Faiz Kuponu

Interest for Default: Gecikme Faizi

Interest: Faiz

Intermediary Institutions: Aracı Kurumlar

Intermediate Goods: Ara Mallar

International Monetary Fund (IMF): Uluslararası Para Fonu

International Trade: Uluslararası Ticaret

International: Uluslararası

Intrinsic Value: Öz Değer

Inventory Investment: Stok Yatırımı

Inventory: Stok

Investment Bank: Yatırım Bankası

Investment Goods: Yatırım Malları

Investment: Yatırım

Invisible Hand Principle: Görünmez El İlkesi

Invisible Hand: Görünmez El

Invoice: Fatura

Invoice: Fatura

Involuntary Unemployment: Gayri-iradi İşsizlik

Issue of Banknotes: Emisyon

Issue of Bond: Tahvil Çıkarma

Iteration: Yineleme

 

K

Kinked Demand Curve: Dirsekli Talep Eğrisi

 

L

Label: Etiket

Labor Force Participation Rate: İşgücü Katılım Oranı

Labor Force: İşgücü

Labor Market: Emek Piyasası

Labor Union: İşçi Sendikası

Labor: Emek

Lagging Indicators: Gecikmeli Göstergeler

Laissez Faire, Laissez Passer: Bırakınız Yapsınlar, Bırakınız Geçsinler

Land Pollution: Toprak Kirliliği

Land: Toprak

Lawyer: Avukat

Leading Indicators: Öncü Göstergeler

Leasing: Kiralama

Legal Monopoly: Yasal Monopol

Legal Reserve Ratio: Kanuni Karşılık Oranı

Legal: Resmi, Legal

Legal: Yasal

Lender of Last Resort: Nihai Ödünç Veren

Lender: Borç Veren

Letter of Guaranty: Teminat Mektubu

LIBOR (London Interbank Offer Rate): Londra Bankalar Arası Kredi Faiz Oranı

Liability: Sorumluluk, Yükümlülük

Licence: Lisans

Linear Relationship: Doğrusal İlişki

Liquidation: Tasfiye

Liquidity Trap: Likidite Tuzağı

Liquidity: Likidite

Lockout: Lokavt

Long Run: Uzun Dönem

Long Term: Uzun Dönem

Lorenz Curve: Lorenz Eğrisi

Loss: Zarar

Luxury Goods: Lüks Mallar

 

M

Macroeconomics: Makro Ekonomi

Major: Büyük

Majority Voting: Oy Çokluğu

Majority: Çoğunluk

Manifest: Manifesto

Manipulation: Manipülasyon

Manufacturing Goods: Mamul Mallar

Margin: Marj, Uç

Marginal Cost: Marjinal Maliyet

Marginal Propensity to Concume: Marjinal Tüketim Eğilimi

Marginal Propensity to Import: Marjinal İthalat Eğilimi

Marginal Propensity to Save: Marjinal Tasarruf Eğilimi

Marginal Revenue: Marjinal Gelir

Marginal Tax Rate: Marjinal Vergi Oranı

Marginal Utility: Marjinal Fayda

Marginalism: Marjinalizm

Market Analysis: Piyasa Analizi

Market Clearing Price: Denge Fiyatı

Market Demand Curve: Piyasa Talep Eğrisi

Market Economies: Piyasa Ekonomileri

Market Equilibrium: Piyasa Dengesi

Market Failure: Piyasa Başarısızlığı

Market Mechanism: Piyasa Mekanizması

Market Period: Çok Kısa Dönem

Market Price: Piyasa Fiyatı

Market Risk Premium: Piyasa Risk Primi

Market Supply Curve: Piyasa Arz Eğrisi

Market System: Piyasa Sistemi

Market: Pazar, Piyasa

Marketing: Pazarlama

Mark-up: Kâr Marjı

Mass Production: Seri Üretim, Kitle Üretimi

Maturity Date: Ödeme Tarihi

Maturity: Vade Sonu

Maximization: Maksimizasyon

Maximum: Maksimum

Medium of Exchange: Mübadele Aracı

Mercantilism: Merkantilizm

Merchandise: Ticari Eşya, Emtia, Mal

Merchant: Tüccar

Microeconomics: Mikro Ekonomi

Minimization: Minimizasyon

Minimum: Minimum

Minor: Küçük

Minority: Azınlık

Mint: Darphane

Mixed Economy: Karma Ekonomi

Mobility: Akıcılık, Hareketlilik

Model: Model

Monetarism: Parasalcılık

Monetary Authority: Para Otoritesi

Monetary Base: Parasal Taban, Baz Para, Rezerv Para

Monetary Policy: Para Politikası

Monetary Transmission: Parasal Aktarım

Monetary Union: Parasal Birlik

Monetary Unit: Para Birimi

Money Bills: Kağıt Paralar

Money Demand: Para Talebi

Money Illusion: Para Yanılgısı

Money Issued: Emisyon

Money Market: Para Piyasası

Money Multiplier: Para Çarpanı, Para Çoğaltanı

Money Order: Havale Emri

Money Supply: Para Arzı

Money: Para

Monometalism: Tek Metal Para Sistemi

Monopoly Power: Monopol Gücü

Monopoly: Monopol, tekel

Moratorium: Moratoryum, Vadesi Gelen Borcu Ödeyememe

Mortgage Agreement: Konut Kredisi Sözleşmesi

Mortgage: Konut Kredisi

Multicollinearity: Çoklu Bağlantı

Multiplier: Çarpan, Çoğaltan

 

N

National Bank: Ulusal Banka

National Income (NI): Milli Gelir (MG)

National Monetary Unit: Ulusal Para Birimi

Natural Monopoly: Doğal Monopol

Nature: Doğa

Near Money: Para Benzeri

Needs: İhtiyaçlar

Negative Externalities: Negatif Dışsallıklar

Net Domestic Assets: Net İç Varlıklar

Net Foreign Assets: Net Dış Varlıklar

Net Investment: Net Yatırım

Neutral: Yansız, Nötr

Noise Pollution: Gürültü Kirliliği

Nominal GDP: Nominal GSYİH

Nominal GNP: Nominal GSMH

Nominal Income: Nominal Gelir

Nominal Price: Nominal Fiyat

Nominal Rate of Interest: Nominal Faiz Oranı

Nominal Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Nominal Wage: Nominal Ücret

Nominal Yield: Nominal Getiri

Nominal: Nominal

Nondurable Goods: Dayanıksız Mallar

Nonlinear Relationship: Doğrusal Olmayan İlişki

Non-Profit Corporation: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş

Normal Goods: Normal Mallar

Normal Profit: Normal Kâr

Normative Economics: Normatif Ekonomi

Notice: Tebligat

Nucleer Energy: Nükleer Enerji

 

O

Office: Büro

Official Rate: Resmi Kur

Official: Resmi

Off-Shore Banking: Kıyı Bankacılığı

Off-Shore: Kıyı

Oil: Petrol

Oligopol: Oligopol

Oligopolistic Market: Oligopol Piyasası

Oligopoly: Oligopol

Open Market Operations (OMO): Açık Piyasa İşlemleri (APİ)

Open Market Purchases: Açık Piyasa Alımları

Open Market Sales: Açık Piyasa Satışları

Opportunity Cost: Fırsat Maliyeti, Alternatif Maliyet

Opportunity: Fırsat

Optimum Resource Allocation: Optimal Kaynak Dağılımı

Option: Seçenek

Order of Payment: Ödeme Emri

Order: Sipariş

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

Organization: Organizasyon, Kuruluş

Output: Çıktı

Overdue: Vadesi Geçmiş

Overemployment: Aşırı İstihdam

Overnight Interst Rate: Gecelik Faiz Oranı

Overvalued: Aşırı Değerli

Owner’s Equity: Öz Sermaye

 

P

Paper Money: Kağıt Para

Par Value: Nominal Değer, İtibari Değer

Parity: Parite, Kur

Partial Equilibrium Analysis: Kısmi Denge Analizi

Partnership: Ortaklık

Patent Right: Patent Hakkı

Patent: Patent

Payee: Kendisine Ödeme Yapılan Kişi

Payer: ÖdemeYapan Kişi

Penalty: Ceza

Pension Fund: Emekli Sandığı

Per Capita Income: Kişi Başına Düşen Gelir

Per Capita Income: Kişi Başına Gelir

Per Capita Output: Kişi Başına Üretim

Per Capita: Kişi Başına

Permanent Income: Sürekli Gelir

Permit: İzin, Ruhsat

Personel Income: Kişisel Gelir

Petroleum: Petrol

Phase: Faz, Evre

Physical Assets: Fiziki Varlıklar

Physical Capital: Fiziki Sermaye

Policy: Politika

Pollution: Kirlilik

Population: Nüfus

Portfolio: Portföy

Positive Economics: Pozitif Ekonomi

Preference: Tercih

Premium: Prim

Present Value: Bugünkü Değer

Present Value: Şimdiki Değer

Price Ceiling: Tavan Fiyat

Price Control: Fiyat Kontrolü

Price Discrimination: Fiyat Farklılaştırma

Price Discrimination: Fiyat Farklılaştırması

Price Floor: Taban Fiyat

Price Freeze: Fiyatların Dondurulması

Price Maker: Fiyat Koyucu

Price Rigidity: Fiyat Katılığı

Price Taker: Fiyat Kabullenici

Price: Fiyat

Price-Earning Ratio: Fiyat-Kazanç Oranı

Primary Market: Birincil Piyasa

Principal: Ana Para

Principle of Invisible Hand: Görünmez El İlkesi

Principle: İlke, Prensip

Private Bank: Özel Banka

Private Company: Özel Şirket

Private Enterprise: Özel Girişim

Private Goods: Özel Mallar

Private Investment: Özel Sektör Yatırımı

Private Ownership: Özel Mülkiyet

Private Sector: özel Sektör

Privatization: Özelleştirme

Producer Price Index (PPI): Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Producer Surplus: Üretici Artığı

Producer: Üretici

Product Differentiation: Ürün Farklılaştırma

Product Differentiation: Ürün Farklılaştırması

Product: Ürün

Production Function: Üretim Fonksiyonu

Production Possibility Frontier (PPF): Üretim İmkanları Sınırı

Production: Üretim

Profit and Loss Sharing Certificate: Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi

Profit Distribution: Kâr Dağıtımı

Profit: Kâr

Progressive Tariff: Artan Oranlı Tarife

Progressive Taxes: Artan Oranlı Vergiler

Property Ownership: Mal Varlığı

Property Rights: Mülkiyet Hakları

Property: Mal, Mülk

Proprietor: Mülk Sahibi

Protectionist: Korumacı, Himayeci

Provision: Provizyon, Hüküm

Proxy Variable: Temsili Değişken, Kukla Değişken

Public Choice: Kamu Tercihi

Public Company: Halka Açık Şirket

Public Enterprise: Kamu Girişimi

Public Finance: Kamu Maliyesi

Public Goods: Kamusal Mallar

Public Interest: Kamu Menfaati, Kamu Çıkarı

Public Offering: Halka Arz

Public Ownership: Kamu Mülkiyeti

Public Sector: Kamu Sektörü

Public: Halk, Kamu

Publicly Owned Company: Halka Açık Şirket

Purchasing Power Parity (PPP): Satın Alma Gücü Paritesi

 

Q

Quantitative Quota: Miktar Kotası

Quantity Demanded: Talep Edilen Miktar

Quantity Supplied: Arz Edilen Miktar

Quantity Theory of Money: Paranın Miktar Teorisi

Quantity: Miktar

Quota: Kota

Quota: Kota

Quotation: Kotasyon (Fiyat)

 

R

Rate: Oran

Ratio: Oran

Real Economy: Reel Ekonomi

Real GDP: Reel GSYİH

Real GNP: Reel GSMH

Real Income: Reel Gelir

Real Rate of Interest: Reel Faiz Oranı

Real Wage: Reel Ücret

Real Yield: Reel Getiri

Real: Reel

Recession: Daralma

Regressive Taxes: Azalan Oranlı Vergiler

Relative Price: Nispi Fiyat

Rent: Rant

Rent-Seeking: Rant Kollama

Reserve Money: Rezerv Para, Parasal Taban, Baz Para

Resources: Kaynaklar

Revaluation: Revalüasyon

Revenue: Hasılat

Risk: Risk

Rival Goods: Rakip Mallar

 

S

Saving: Tasarruf

Scarce Goods: Kıt Mallar

Scarcity: Kıtlık

Secondary Market: İkincil Piyasa

Share: Hisse Senedi

Short Run: Kısa Dönem

Short Term: Kısa Dönem

Shortage: Kıtlık

Shutdown Point: Kapanma Noktası

Silver: Gümüş

Socialism: Sosyalizm

Socialist System: Sosyalist Sistem

Socialist: Sosyalist

Society: Toplum

Soil Pollution: Toprak Kirliliği

Specialization: Uzmanlaşma

Speculation: Spekülasyon

Speculator: Spekülatör

Spillover Effect: Yayılma Etkisi

Stability: İstikrar

Stabilization: Stabilizasyon

Stagnation: Durgunluk

Static Equilibrium Analysis: Statik Denge Analizi

Stock: Hisse Senedi

Store of Value: Servet Biriktirme, Tasarruf Etme

Strike: Grev

Structural Unemployment: Yapısal İşsizlik

Substitute Goods: İkame Mallar, Rakip Mallar

Substitution Effect: İkame Etkisi

Substitution: İkame

Supply Curve: Arz Eğrisi

Supply Law: Arz Kanunu

Supply of Money: Para Arzı

Supply Price: Arz Fiyatı

Supply: Arz

Surplus: Fazla, Artık

Sustainable Development: Sürdürülebilir Kalkınma

System: Sistem

 

T

Tariff: Tarife

Tariff: Tarife

Tax Burden: Vergi Yükü

Tax Cut: Vergi İndirimi

Tax Free: Vergiden Muaf

Tax: Vergi

Taxation: Vergileme

Technical Analysis: Teknik Analiz

Technical Efficiency: Teknik Etkinlik

Technological Change: Teknolojik Değişme

Technology: Teknoloji

Terms of Trade: Ticaret Haddi

Theory: Teori

Time Deposit: Vadeli Mevduat

Total Cost: Toplam Maliyet

Total Revenue: Toplam Hasılat

Total: Toplam

Trade: Ticaret

Trader: Tüccar

Transaction Costs: İşlem Maliyetleri

Transfer Payments: Transfer Ödemeleri

Treasury Bill: Hazine Bonosu

Trust: Tröst

 

U

Uncertainty: Belirsizlik

Underdeveloped Country: Kalkınmamış Ülke

Underemployment: Eksik İstihdam

Unemployment Rate: İşsizlik Oranı

Unemployment: İşsizlik

Union: Sendika

Unit of Account: Hesap Birimi

United Nations (UN): Birleşmiş Milletler

Util: Fayda Birimi

Utilitarianism: Faydacılık

Utility: Fayda

Utopian Socialism: Ütopyacı Sosyalizm

 

V

Value Added Tax: Katma Değer Vergisi

Value Added: Katma Değer

Value of the Marginal Product (VMP): Marjinal Ürün Değeri

Variable Costs: Değiken Maliyetler

Voluntary Unemployment: İradi İşsizlik

 

W

Wage Discrimination: Ücret Ayırımcılığı

Wage: Ücret

Wants: İstekler

Water Pollution: Su Kirliliği

Welfare Economics: Refah Economisi

Welfare: Refah

Worker: İşçi

World Bank (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development): Dünya Bankası

World Economy: Dünya Ekonomisi

World Tourism Organization (WTO): Dünya Turizm Örgütü

World Trade Organization (WTO): Dünya Ticaret Örgütü

 

Y

Year: Yıl

Yearly: Yıllık

Yield: Getiri, Kazanç, Ürün

 

17 Kasım 2015, Salı 486551 kez görüntülendi